АСНОЎНЫЯ КРЫТЭРЫI ВЫЗНАЧЭННЯ НIЖНЯЙ МЯЖЫ АНТРАПАГЕНАВАЙ (ЧАЦВЯРЦIЧНАЙ) СIСТЭМЫ Ў ПРАЦАХ АКАДЭМIКА НАН БЕЛАРУСI Г.I. ГАРЭЦКАГА. Р.А. Зiнава, П.Ф. Калiноўскi, Iнстытут геалагiчных навук НАН Беларусi, Мінск

(даклад прачытаны на VIII навуковых чытаннях, прысвечаных памяцi Г.I.Гарэцкага 10.04.1997 г.)

Больш за 30 гадоў акадэмiк Г.I.Гарэцкi займаўся вывучэннем пытання аб мяжы памiж неагенавай i антрапагенавай (чацвярцiчнай) сiстэмамi. У шматлiкiх працах i выступленнях Г.I.Гарэцкага падрабязна разгледжаны i абгрунтаваны асноўныя крытэрыi мяжы, да якiх былi аднесены наступныя: 1) бiястратыграфiчныя з улiкам працэнта вымерлых жывёл i раслiн; 2) лiталагiчныя з абавязковым вылучэннем ледавiковых утварэнняў i, у першую чаргу, марэн; менавiта, мяжа павiнна праходзiць па падэшве старажытнейшай марэны; 3) група клiматычных крытэрыяў – мяжой лiчаць першае iстотнае пахаладанне, у вынiку якога ўзнiкла першае раўнiннае зледзяненне. Г.I.Гарэцкi заклiкаў не процiпастаўляць клiматастратыграфiчныя i бiястратыграфiчныя крытэрыi, а разглядаць iх узаемазвязана, лiчыць iх раўназначнымi ў iх вышэйшым палеагеаграфiчным адзiнстве.