Для аўтараў

Матэрыялы да друку прымаюцца ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве “Навукова-вытворчы цэнтр па геалогіі” (пакой 227) або высылаюцца па адрасе: 220141, Мінск, вул. Купрэвіча, 7, Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства “Навукова-вытворчы цэнтр па геалогіі”, часопіс «Лiтaсфера”, галоўнаму рэдактару.

На публікацыю артыкула ў часопісе «Літасфера» патрабуюцца дазвол і экспертнае заключэнне арганізацыі, у якой працуе(юць) аўтар(ы).

Артыкул павінен мець УДК і быць падпісаны ўсімі аўтарамі з указаннем імя, імя па бацьку і тэлефонамі для сувязі з рэдакцыяй.

Навуковы матэрыял павінен уключаць ўвядзенне, асноўную частку, заключэнне і спіс літаратуры. Ва ўвядзенні тлумачыцца мэта работы, даецца кароткая характарыстыка праблемы (сітуацыі), для пастаноўкі і вырашэння якой падрыхтаваны артыкул. Заключэнне ўяўляе сабой пранумараваны пералік высноў.

Тэма матэрыяла набіраецца вялікімі літарамі.

Пасля загалоўка ў наступным радку змяшчаюцца ініцыялы і прозвішча(ы) аўтара(аў), назва ўстановы, дзе ён(яны) працуе(юць), адрас і Е-mail.

Аб’ём артыкулаў, уключаючы ілюстрацыі, табліцы, літаратуру і рэзюмэ, павінен быць не больш за 15 старонак, а кароткіх паведамленняў, рэцэнзій і хронікі – да 3 старонак.

Навуковы матэрыял павінен суправаджацца неабходным інструментарыем: спасылкамі на заканадаўства, акты афіцыйнага тлумачэння права, матэрыялы правапрымяняльнай практыкі, навуковую літаратуру, статыстычныя, інфармацыйна-аналітычныя і іншыя звесткі, якія пацвярджаюць іх навуковую абгрунтаванасць. Публікуемыя навуковыя артыкулы суправаджаюцца анатацыяй (рэзюмэ) на адной з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь і на англійскай мове. (Каля 10 радкоў, а для кароткіх паведамленняў – 5-6 радкоў)

Аўтарскія рэзюмэ на англійскай мове павінны быць:

  • інфарматыўнымі (не ўтрымліваць агульных слоў);
  • арыгінальнымі (не павінны быць калькай рускамоўнай анатацыі);
  • змястоўнымі (адлюстроўваць асноўны змест артыкула і вынікі даследаванняў);
  • структураванымі (кіравацца логікай апісання вынікаў у артыкуле);
  • «англамоўнымі» (напісаны якаснай англійскай мовай);
  • кампактнымі, але не кароткімі (аб’ёмам ад 100 да 250 слоў)

Рукапісы прадстаўляюцца ў двух экзэмплярах тэксту (у тым ліку ілюстрацыі, табліцы, літаратура і рэзюмэ), надрукаваных на прынтары (аркуш фармату A4 з рабочым полем 170 x 225, міжрадковы інтэрвал – 1.5, шрыфт Times New Roman памерам 12 пунктаў, нумарацыя старонак – пасярэдзіне зверху), а таксама ў электронным варыянце.