Для аўтараў

Матэрыялы да друку прымаюцца ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве “Навукова-вытворчы цэнтр па геалогіі” (пакой 227) або высылаюцца па адрасе: 220141, Мінск, вул. Купрэвіча, 7, Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства “Навукова-вытворчы цэнтр па геалогіі”, часопіс «Лiтaсфера”, галоўнаму рэдактару.

На публікацыю артыкула ў часопісе «Літасфера» патрабуюцца дазвол і экспертнае заключэнне арганізацыі, у якой працуе(юць) аўтар(ы).

Артыкул павінен мець УДК і быць падпісаны ўсімі аўтарамі з указаннем імя, імя па бацьку і тэлефонамі для сувязі з рэдакцыяй.

Навуковы матэрыял павінен уключаць ўвядзенне, асноўную частку, заключэнне і спіс літаратуры. Ва ўвядзенні тлумачыцца мэта работы, даецца кароткая характарыстыка праблемы (сітуацыі), для пастаноўкі і вырашэння якой падрыхтаваны артыкул. Заключэнне ўяўляе сабой пранумараваны пералік высноў.

Тэма матэрыяла набіраецца вялікімі літарамі.

Пасля загалоўка ў наступным радку змяшчаюцца ініцыялы і прозвішча(ы) аўтара(аў), назва ўстановы, дзе ён(яны) працуе(юць), адрас і Е-mail.

Аб’ём артыкулаў, уключаючы ілюстрацыі, табліцы, літаратуру і рэзюмэ, павінен быць не больш за 15 старонак, а кароткіх паведамленняў, рэцэнзій і хронікі – да 3 старонак.

Навуковы матэрыял павінен суправаджацца неабходным інструментарыем: спасылкамі на заканадаўства, акты афіцыйнага тлумачэння права, матэрыялы правапрымяняльнай практыкі, навуковую літаратуру, статыстычныя, інфармацыйна-аналітычныя і іншыя звесткі, якія пацвярджаюць іх навуковую абгрунтаванасць. Публікуемыя навуковыя артыкулы суправаджаюцца анатацыяй (рэзюмэ) на адной з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь і на англійскай мове. (Каля 10 радкоў, а для кароткіх паведамленняў – 5-6 радкоў)

Аўтарскія рэзюмэ на англійскай мове павінны быць:

 • інфарматыўнымі (не ўтрымліваць агульных слоў);
 • арыгінальнымі (не павінны быць калькай рускамоўнай анатацыі);
 • змястоўнымі (адлюстроўваць асноўны змест артыкула і вынікі даследаванняў);
 • структураванымі (кіравацца логікай апісання вынікаў у артыкуле);
 • «англамоўнымі» (напісаны якаснай англійскай мовай);
 • кампактнымі, але не кароткімі (аб’ёмам ад 100 да 250 слоў)

Рукапісы прадстаўляюцца ў двух экзэмплярах тэксту (у тым ліку ілюстрацыі, табліцы, літаратура і рэзюмэ), надрукаваных на прынтары (аркуш фармату A4 з рабочым полем 170 x 225, міжрадковы інтэрвал – 1.5, шрыфт Times New Roman памерам 12 пунктаў, нумарацыя старонак – пасярэдзіне зверху), а таксама ў электронным варыянце.

Правілы публікацыі

Патрабаванні да папяровага варыянта артыкула.

Памеры малюнкаў і фатаграфій не павінны перавышаць 16.0 × 21.5 гл. Вышыня шрыфта на малюнках: вялікія літары і лічбы – не меншыя за 2.5 мм, малыя літары – 2 мм. Фотаздымкі падаюцца на белай неглянцавітай паперы. На адваротным баку ілюстрацыі пазначаецца яе нумар, прозвішча аўтара і назва артыкула. Подпісы да ілюстрацый друкуюцца на асобным аркушы. На картах абавязкова прыводзіцца маштаб. Не прымаюцца малюнкі з нечытэльнымі ці дрэнна чытэльнымі надпісамі, з надпісамі “ад рукі”, размытымі ці занадта тонкімі лініямі, крыва адсканіраванымі.

Спіс літаратуры павінен быць аформлены наступным чынам: ПРЫКЛАД

Спіс літаратуры друкуецца на асобным аркушы. Спасылкі ў тэксце даюцца ў квадратных дужках з указаннем нумара крыніцы названай у спісе літаратуры. Спасылкі на неапублікаваныя працы недапушчальныя.

Патрабаванні да электроннага варыянта артыкула.

Прадстаўляецца ў фармаце тэкставага рэдактара Microsoft Word (любая версія) на здымных носьбітах CD, DVD або USB флэшцы. Тэкст артыкулаў і паведамленняў павінен быць набраны ў гэтым фармаце з пашырэннем .doc, шрыфт Times New Roman памерам 12 пунктаў (іншыя шрыфты недапушчальныя), пераносы ў канцы радкоў не выкарыстоўваюцца, тэкст выраўноўваецца толькі па шырыні, прамежак паміж словамі не больш за адзін прабел, водступ тэксту ад краю старонкі злева і зверху 20 мм, загаловак выдзяляецца вялікімі літарамі. Тэкст, які патрэбна выдзеліць, набіраецца шрыфтам BOLD, міжрадковы інтэрвал адзінарны. Не дапускаецца паўтарэнне адных і тых жа звестак у тэксце, табліцах і ілюстрацыях. Малюнкі выконваюцца ў фармаце TIFF (* .tif) без LZW-ушчыльнення з распазнавальнай здольнасцю не менш за 300 dpi або высакаякаснай чорнай тушшу на белай шчыльнай паперы і павінны быць прыдатныя для друку. Не прымаюцца малюнкі ў фармаце GIF (* .gif), JPЕG (* .jpg). Здымкі з лічбавых фотаапаратаў, якія маюць фармат JPЕG, прымаюцца з распазнавальнай здольнасцю не менш за 300 dpi. Вектарная графіка выконваецца ў праграме Corel Draw (* .cdr), Adobe Illustrator (* ai) або іншым вектарным рэдактары. Кожная табліца, а таксама графік ці малюнак прадстаўляюцца асобнымі файламі (табліцы – толькі ў фармаце Microsoft Word), дыяграмы, створаныя ў праграме Excel, прымаюцца толькі ў фармаце праграмы Corel Draw (* .cdr). шрыфтам Times New Roman ці Arial. Не рэкамендуецца канвертаваць графіку з вектарных фарматаў у растравыя, а таксама канвертаваць дыяграмы Excel.

Публікацыя паўторнага артыкула магчымая пры выкананні наступных умоў:
 • Аўтары атрымалі адабрэнне рэдактараў двух часопісаў;
 • Рэдакцыі, якая ажыццяўляе паўторную публікацыю, павінна быць прадастаўлена копія першаснай версіі;
 • Паўторная (дублюючая) публікацыя, для забеспячэння прыярытэтнасці першаснай публікацыі, павінна быць выдадзена ў тэрміны, вызначаныя дзвумя рэдактарамі, але не раней аднаго тыдня пасля выхаду першаснай версіі;
 • Артыкул для паўторнай публікацыі павінен быць прызначаны для іншай групы чытачоў; пры гэтым можа быць дастаткова і скарочанай версіі;
 • Паўторная версія дакладна адлюстроўвае дадзеныя і іх інтэрпрэтацыю, выкладзеныя ў першаснай версіі;
 • На тытульнай старонцы паўторнай версіі абавязкова размяшчаецца паведамленне аб тым, што артыкул ўжо быў поўнасцю або часткова апублікаваны і даецца спасылка на першасную публікацыю.

У назве паўторнай публікацыі павінна быць згадана, што гэта паўторная публікацыя (дакладнае перавыданне, скарочанае выданне, поўны пераклад тэксту ці скарочаны пераклад тэксту) першапачатковага артыкула.